UROCZYSTE OTWARCIE MUZEUM

swiss

OTWARCIE LAMUSA

dsc_0140
W miniony wtorek – 27. września 2016 roku z ogromną przyjemnością oficjalnie otworzyliśmy nowopowstałe w naszym ośrodku kultury Żywe Muzeum Regionalne Powiśla Zawichojskiego – Zawichojski Lamus Kultury Dawnej. Miejsce, które gromadzi eksponaty świadczące o życiu codziennym tutejszych mieszkańców, kulturze i tradycjach pielęgnowanych przez kolejne pokolenia przodków tej ziemi. Możliwość realizacji naszego pomysłu otworzył konkurs grantowy dla jednostek sektora finansów publicznych ogłoszony przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu na realizację zadań, które wpisują się w cel jakim jest upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo – przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich przez: rozwój lokalny z wykorzystaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wykorzystanie zasobów lokalnych prowadzące do poszerzenia oferty turystycznej regionu w tym do rozwoju produktów turystycznych. Wymieniony wyżej ośrodek jest operatorem dotacji pochodzących z funduszy szwajcarskich, w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

pozostale-znaczki

Korzystając z możliwości wzięcia udziału w konkursie, napisaliśmy projekt, w którym przedstawiliśmy pomysł na realizację naszego zadania. I udało się. Końcem kwietnia podpisaliśmy umowę w w/w instytucją na dofinansowanie naszego pomysłu w kwocie 42 500zł. Całość realizacji zadania wraz z finansowym wkładem własnym naszej placówki opiewała na kwotę 50 000zł. W ramach tych środków zaplanowaliśmy przede wszystkim stworzenie muzeum. Niezbędne było zaplanowanie prac adaptacyjnych związanych z przystosowaniem I piętra naszego ośrodka do ekspozycji pozyskanych zabytków, pracy w terenie związanej z pozyskiwaniem eksponatów, ich konserwacją inwentaryzacją i archiwizacją, wykonaniem replik np. zabudowy pieca, czy pojedynczych mebli, aranżacja ekspozycji w poszczególnych nowopowstałych pomieszczeniach, realizacji filmu dokumentalnego poświęconego tradycjom wiślanym Zawichostu i okolic, prezentacji multimedialnej złożonej z dawnych i odpowiadających im kadrów dzisiejszego Zawichostu, realizacji warsztatów – lekcji etnograficznych dla młodzieży szkolnej, przygotowanie dokumentów projektowych w tym promocyjnych, a także zaplanowaniem spotkania związanego z samym otwarciem muzeum. Zadań dość dużo, a na realizację projektu tylko pięć miesięcy…

… tydzień poprzedzający otwarcie muzeum był dla nas czasem przedpremierowej weryfikacji
To co stworzyliśmy oceniła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. Od 20 do 23 września 2016 roku w pomieszczeniach Zawichojskiego Lamusa Kultury Dawnej odbyły się spotkania etnograficzne poświęcone tradycjom i historii regionu. Codziennie kilkunastoosobowa grupa wraz z opiekunem zwiedzała pomieszczenia muzealne, oglądała prezentację multimedialną „Zawichost dawniej i dziś” przygotowaną przez lokalnego pasjonata fotografii – Krzysztofa Siusia oraz film „Wiślane tradycje Zawichostu i okolic”, który wyreżyserował dla nas Józef Myjak, a zrealizował Waldemar Dziuba. Młodzież pracowała również w technikach plastyki obrzędowej. Warsztaty zabawek ze słomy poprowadził twórca ludowy – Tadeusz Kuś, „czarowania” bibułowych kwiatów – Barbara Simm. Na koniec uczestników rozruszały wprawki ludowych przyśpiewek, które zaproponowała Maria Skorupa. Zmysł wzroku pobudzać miały kolorowe prace rękodzielnicze i eksponaty, które można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć, sprawdzić jak działają, zobaczyć z czego zostały wykonane. Na słuch podziałały ludowe melodie regionalne, a co ze zmysłem smaku? Każdy uczestnik mógł poczęstować się zawichojskim „szczodrokiem” – produktem regionalnym, który od lat wypieka miejscowa piekarnia „MASPEK”.

dsc_0041
… na szczęście dobrnęliśmy do końca
We wtorkowy wieczór sala widowiskowa naszego ośrodka kultury po brzegi wypełniła się tymi, którzy zainteresowali się naszym pomysłem. Przybyli goście: Ewelina Bień – radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Tomasz Huk – przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego, Andrzej Wzorek – Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost, Halina Sadecka – v-ce prezes zarządu, która wraz z Adrianną Wójcik – specjalistą ds. doradztwa i szkoleń reprezentowała Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Przybyli również radni Rady Miejskiej Zawichost, pracownicy samorządowi, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy lokalnych placówek organizacyjnych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji kultury, etnografowie, regionaliści, twórcy ludowi, właściciele okolicznych muzeów regionalnych , duchowni, artyści, sołtysi, członkowie sekcji naszego ośrodka kultury, media, ale przede wszystkim mieszkańcy miasta i gminy Zawichost, dla których spotkania poświęcone lokalnej historii to pretekst do sentymentalnych powrotów.

dsc_0023

dsc_0072

dsc_0021

dsc_0016

dsc_0009

dsc_0027

dsc_0049
Tym razem prezentację i film, którego bohaterami byli mieszkańcy naszej gminy obejrzało blisko 200 osób. Dodatkowo wieczór uświetnił program artystyczny „Płyń Wisło …”, który zaprezentowały połączone na te okazję w jeden chór zespoły śpiewacze „Zielona Dolina”, „Zawichost” i „Linowianki”. Prócz utworów śpiewanych poświęconych tematyce wiślanej postanowiliśmy wpleść w program utwory mówione – wiersze, których treść przenosi mnóstwo cennych wiadomości regionalnych autorstwa Jerzego Banajskiego – lokalnego poety, które recytowały członkinie grup folklorystycznych.

dsc_0066

dsc_0083

dsc_0059
Tuż przed zwiedzaniem pomieszczeń muzealnych głos zabrała radna SWŚ – Ewelina Bień oraz burmistrz MIG Zawichost – Andrzej Wzorek, którzy chwile później wraz Haliną Sadecką – v-ce prezes OPiWPR w Sandomierzu dokonali otwarcia Zawichojskiego Lamusa Kultury Dawnej przecinając symboliczną wstęgę. „Zawsze, gdy przecinałem wstęgę otwierałem przyszłość, po raz pierwszy otwieram drzwi do przeszłości” – powiedział burmistrz.

dsc_0100

dsc_0105

dsc_0110
O ekspozycji i pomieszczeniach ze względów logistycznych jeszcze na sali opowiedział regionalista, etnograf oraz przewodnik – Józef Myjak. Po przecięciu wstęgi goście mogli obejrzeć nowozaaranżowane na potrzeby muzeum wnętrza pierwszego piętra MGOK.
Co zgromadziliśmy w naszym muzeum?
Dzięki wspaniałym, hojnym i altruistycznym darczyńcom – mieszkańcom miasta i gminy Zawichost oraz okolic, w trzech pomieszczeniach, które udało się wydzielić ścianami działowymi z holu pierwszego piętra naszego ośrodka kulty, obejrzeć można ponad 300 nieodpłatnie przekazanych na cele muzeum przedmiotów codziennego użytku, świadczących o sposobie życia dawnych mieszkańców Powiśla Zawichojskiego. Wśród nich zgromadziliśmy wiele zabytków świadczących o nierozerwalnym związku tego terenu z Wisłą. Różnego rodzaju sieci, wędki, fragmenty akcesoriów związanych z transportem rzecznym pokazują obraz życia tętniącego wokół królowej polskich rzek. Prawdę o dawnych tradycjach, obrzędach, codzienności pokazuje również zestaw fotografii, które zostały powiększone i oprawione. Prócz materiału poglądowego stanowią również swoistą dekorację ścian muzeum uzupełniając ekspozycję złożoną z zebranych przedmiotów. Te również pochodzą od mieszkańców ziemi zawichojskiej. Dodatkowo pomieszczenie stworzone na kształt izby mieszkalnej z wyposażeniem o charakterze miejsko-wiejskim, galerię ekspozycyjną chroniącą w przeszklonych gablotach drobniejsze przedmioty, sień dawnego domostwa oraz pomieszczenie na archiwalia muzealne zdobią elementy plastyki ludowej, również obrzędowej wykonane przez miejscowe twórczynie.

dsc_0112

dsc_0113

dsc_0119

dsc_0125-2

dsc_0127

dsc_0129

dsc_0158

dsc_0161

dsc_0171

dsc_0173

dsc_0176

dsc_0187

dsc_0188

dsc_0199

dsc_0207

dsc_0215
Na koniec uroczystego dnia wszystkich przybyłych zaprosiliśmy na smaczny poczęstunek złożony z regionalnych dań oraz tradycyjne zawichojskie „szczodroki”.

dsc_0135
Realizacja całego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, którym z całego serca dziękuję.
„Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie Zawichojskiego Lamusa Kultury Dawnej – Żywego Muzeum Regionalnego Powiśla Zawichojskiego:
Agnieszce Jurak, Teresie i Aleksandrowi Stępniom, Annie i Damianowi Małcekim, Andrzejowi Starzykowi, Barbarze Wiśniewskiej, Bożenie Nierubiec, Edycie i Aleksandrze Stępień, Ewie Czajkowskiej, Ewie Siuś, Grażynie Grabowskiej, Halinie Jakóbczak, Henrykowi Kędziorze, Jadwidze Konderak, Janinie Bańcer, Janinie i Stefanowi Tomalom, Januszowi Bernaciakowi, Januszowi Jakubowskiemu, Luizie Wicińskiej, Magdalenie Sołtys, Małgorzacie Czajkowskiej, Małgorzacie i Krzysztofowi Siusiom, Marianowi Koronie, Marzenie Marciniak, Pawłowi Jędrzejewskiemu, Piotrowi Małeckiemu, Reginie Tysie, Robertowi Kaczmarzykowi, Ryszardowi Chuchmalskiemu, Szymonowi Stępniowi, Teodorze i Henrykowi Susom, Wiesławowi Różańskiemu, Wojciechowi Stępniowi, Zofii Czajce, Zofii Strawińskiej, Zofii Tatarata -mieszkańcom miasta i gminy Zawichost oraz okolic za bezpłatne przekazanie eksponatów;
pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście: Bożenie Kędziorze, Małgorzacie Czajkowskiej, Bożenie Nierubiec, Ewie Czajkowskiej, Pawłowi Lisowi, którzy zajęli się pozyskaniem zabytków, ich archiwizacją, inwentaryzacją, konserwacją i renowacją, pracami wykończeniowymi pomieszczeń, wykonaniem ekspozycji muzealnej, przygotowaniem dokumentacji projektowej;
Włodzimierzowi Kosiorowi – za wykonanie stylizowanej zabudowy pomieszczeń i konserwację zabytków;
Grzegorzowi Dulnemu – za wykonanie repliki dawnego pieca chlebowego;
Marcelowi Rosińskiemu – za pomoc w obróbce archiwalnych fotografii;
Józefowi Myjakowi i Marianowi Susowi – za konsultacje etnograficzne;
Stanisławie Majewskiej, Marcie Majewskiej-Elias, Janinie Bańcer, członkiniom grupy bibułkarskiej MGOK za wykonanie elementów plastyki ludowej stanowiących wyposażenie pomieszczeń muzealnych;
Krzysztofowi Siusiowi – za opracowanie prezentacji multimedialnej „Zawichost dawniej i dziś”;

Józefowi Myjakowi i Waldemarowi Dziubie – za przygotowanie filmu dokumentalnego „Wiślane tradycje Zawichostu i okolic” oraz mieszkańcom, którzy w nim wystąpili;
Zbigniewowi Jabłońskiemu i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zawichoście – za pomoc w transporcie eksponatów;
Liwii Sus – za opracowanie graficzne ulotki promującej powstałe muzeum
 oraz innym nie wymienionym z imienia i nazwiska za wszelką pomoc i życzliwość”
(fragment tekstu z ulotki promującej Zawichojski Lamus Kultury Dawnej – Żywe Muzeum Regionalne Powiśla Zawichojskiego”)

oraz tym, których nazwiska ze względu na termin realizacji – projektowania i druku ulotki nie zostały tam zamieszczone
Jadwidze Konderak, Zofii i Marii Luścińskim, Danucie Sobeckiej oraz Stanisławie Banajskiej – za przekazanie zdjęć archiwalnych;
dyrektor ZSO w Zawichoście Annie Żak oraz nauczycielkom: Joannie Chmielewskiej, Elżbiecie Jabłońskiej, Renacie Rybus, Ewie Bochniak – za wsparcie organizacyjne podczas realizacji warsztatów – spotkań etnograficznych;
pracownikom Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu – za wszelką pomoc informacyjną związaną z realizacją projektu;
Elżbiecie Jabłońskiej, Emilii Szczepaniak, Marii Kuryłowicz – za przekazanie zabytków;
Barbarze Simm, Tadeuszowi Kusiowi, Marii Skorupie – za poprowadzenie warsztatów – spotkań etnograficznych dla młodzieży;
Jerzemu Banajskiemu – za użyczenie własnej twórczości literackiej w celu przygotowania programu artystycznego na podsumowanie projektu
Małgorzacie Fronczek, właścicielce Parku Etnograficznego „Pod Kogutem” w Dąbiu – za kotwiczkę – wspaniały prezent – eksponat do muzeum;
Wojciechowi Próchnickiemu – za pomoc w druku i przygotowaniu dokumentów projektowych,
Właścicielowi piekarni „MASPEK” – Grzegorzowi Siwkowi oraz Halinie i Czesławowi Sawickim właścicielom gospodarstwa agroturystycznego „Sielska dolina” – za przygotowanie poczęstunku regionalnego;
Zespołom śpiewaczym MGOK oraz instruktorom Marii Skorupie i Sławkowi Jagodzińskiemu – za przygotowanie programu artystycznego „Płyń Wisło …” na otwarcie muzeum;
Michałowi Dudzie, Pawłowi Juszczykowi, Krzysztofowi Krzyżanowskiemu– za pomoc w organizacji;
Sławkowi Lutyńskiemu – za użyczenie podkładu muzycznego do prezentacji „Zawichost dawniej i dziś”.

Więcej informacji na temat otwarcia oraz prac przygotowawczych do otwarcia muzeum znajdziecie pod linkami:

http://tsa24.com/muzeum-regionalne-w-zawichoscie/

„Muzeum Regionalne w Zawichoście”, „TSA 24”, 15.09.2016, informacyjny portal internetowy)

http://tsa24.com/muzeum-regionalne-w-zawichoscie-juz-otwarte/

„Muzeum w Zawichoście już otwarte”, „TSA 24”, 29.09.2016, informacyjny portal internetowy)

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/sandomierz/a/wyjatkowe-muzeum-w-zawichoscie-eksponaty-przekazali-mieszkancy,10683014/

(„Wyjątkowe muzeum w Zawichoście. Eksponaty przekazali mieszkańcy”, „Echo Dnia” 29.09.2016, wydanie internetowe)

http://www.radio.kielce.pl/post-46938

(„W Zawichoście otworzą muzeum”, „Radio Kielce” 27.09.2016, serwis internetowy)

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-46952

(„Sieci i sagany w nowym zawichojskim muzeum”, „Radio Kielce” 27.09.2016, serwis internetowy)

Foto: Małgorzata Czajkowska, Marian Sus
Tekst: Patrycja Sus-Lutyńska
Koordynator projektu Zawichojskiego Lamusa Kultury Dawnej
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście

 

Zawartość strony oraz wszystkie fotografie są autorstwa MGOK w Zawichoście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii i materiałów na stronie są własnością autora. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, jest zabronione i wymaga zgody na piśmie.

Nasz serwis WWW używa plików cookies tylko w celach funkcjonalnych. Zmieniając ustawienia przeglądarki możesz zablokować ich używanie oraz zapisywanie.
Zamknij
x